Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

TÁJÉKOZTATÓ

1)    Az Adatkezelő megnevezése

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a TEAGRISH Kft. (székhelye: 7634 Pécs, Fő u. 77. ), mint szolgáltató (továbbiakban: Adatkezelő) részére a http://www.pecsitea.hu honlap (továbbiakban: Honlap) látogatói, regisztrált felhasználói, illetve a Honlapot megrendelés céljából igénybe vevő felek (továbbiakban: Igénybevevő) által megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.

A szolgáltató neve:  TEAGRISH Kft.

A szolgáltató székhelye: 7634 Pécs, Fő u. 77. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  info@pecsitea.hu

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:  Pécsi Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató cégjegyzékszáma:  Cg. 02-09-074130

A szolgáltató adószáma:  14757781-1-02

A szolgáltató telefonszáma: +36705646405

Adatvédelmi nyilvántartási száma: mentes a bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettség alól mindaddig, amíg megfelel a 2011. évi CXII. törvény 65-68. §-ai alatti rendelkezéseknek[1]

A szerződés nyelve: magyar

 

 1. A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

3)    Adatvédelmi nyilatkozat

3.1. A TEAGRISH Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény mint Nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

3.2. Kijelentjük, hogy a TEAGRISH Kft. adatkezelésének nem célja a gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére vagy hírlevélben történő tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

3.3. A TEAGRISH Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.pecsitea.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.

3.4. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

3.5. A TEAGRISH Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A TEAGRISH Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

3.6. A TEAGRISH Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. A TEAGRISH Kft. http://www.pecsitea.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www. pecsitea.hu/adatvedelmi_nyilatkozat/ címen.

3.7. A TEAGRISH Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

4)    Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-      2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

-      1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

-      1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)

-      2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

-      2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

-      2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

-      az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art)

-      a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

5)    Törvényi alapelvek érvényesítése a TEAGRISH Kft. adatkezelése során

5.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a)    ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b)    azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

5.2. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

5.3. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

5.4. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

5.5. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

5.6. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

5.7. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a)      felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b)      pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;

c)      tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5.8. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

5.9. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

5.10.     Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

6)    Felhatalmazás az adatkezelésre

6.1. A TEAGRISH Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

6.2. Felhívjuk az Igénybevevő felek figyelmét, hogy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése, amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg a TEAGRISH Kft. részére.

6.3. Amennyiben a tájékoztatóban közölt adatokat Igénybevevő önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, összekapcsolásához, felhasználásához.

7)    Az adatkezelés célja, az adatok köre, ideje

7.1. A kezelt adatok köre: a regisztrálás vagy bejelentkezés dátuma és időpontja, az Igénybevevő felhasználó jelszava, neve, e-mail címe, lakcíme, az átvétel helyének a címe, ha nem azonos a lakcímmel, számlázási név és cím, vezetékes telefonszáma, mobil telefonszáma a kiszállítás időpontjának és helyének egyeztetéséhez.

7.2. Adatkezelő az online értékesítési tevékenységével kapcsolatban a regisztrált felhasználók személyes adatait rögzíti és kezeli, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és ezzel kapcsolatos kötelezettségei (szállítás, számlázás) teljesítése, továbbá a működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében.

7.3. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés fent körülírt céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

7.4. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, kivéve a jogszabályban előírt őrzési kötelezettség alá tartozó iratokon (pl. számlák) feltüntetett adatokat.

8)    A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

8.1. A TEAGRISH Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén, az adatfeldolgozóinál valamint a ShopRenter.hu Kft. által működtetett szervereken találhatók meg.

8.2. A TEAGRISH Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

-       az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

-       hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

-       változatlansága igazolható (adatintegritás);

-       a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

8.3. A TEAGRISH Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

8.4. A TEAGRISH Kft. az adatkezelés során megőrzi

-           a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

-           a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

-           a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

8.5. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, (e-mail, web, ftp, stb.) protokolltól függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A TEAGRISH Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógépvírusok ellen.

8.6. A TEAGRISH Kft. az általa alkalmazott informatikai eszközökön futó védelmi rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

8.7. A honlapot üzemeltető ShopRenter.hu Kft. a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

9)    A www.pecsitea.hu Honlap látogatóinak regisztrációjához kapcsolódó adatkezelés

9.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja személyes adat az adatkezelés célja

 • Felhasználónév: a felhasználó név az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
 • E-mail cím: az e-mail cím az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk a jelszót
 • A jelszó: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot (így például az Ön nevét) tartalmazzon. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

9.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

9.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@pecsitea.hu  e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

10) Az Online megrendelés benyújtásához kapcsolódó adatkezelés

10.1.     A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

10.1.1.                  Az Igénybevevő személyes adatainak megadása a regisztrációhoz nem kötelező, ugyanakkor a Honlapon történő a www.pecsitea.hu áruszolgáltatásai igénybevételének feltétele lehet.

10.1.2.                  Utóbbi esetben a regisztráció után az Igénybevevő nevét és email címét kell megadni a visszaigazoláshoz.

10.1.3.                  Ezen túlmenően megrendelés teljesítése, illetve a www.pecsitea.hu áruhoz kapcsolódó szolgáltatásainak igénybevétele miatt szükségessé válik a lakcím, telefonszám, számlázási név és cím megadása. Ezen adatok az Igénybevevő azonosításához, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükségesek.

10.1.4.                  A Honlap igénybevétele során az Igénybevevőről a webszerver a személyazonosságához nem kapcsolható, kizárólag technikai jellegű információkat (például: IP-cím, igénybevétel helye, böngésző típusa) tárolhat. Ezen adatok kizárólag automatizált formában, statisztikai és fejlesztési célból kerülnek felhasználásra, a látogatás követő legfeljebb 60 napig.

10.2.     A személyes adat az adatkezelés célja

10.2.1.   Családi- és utónév: a megrendeléshez szükséges megadnia a nevét. Amennyiben nem adja meg a nevét, az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a nevének ismerete nélkül nem tudja kiállítani a számlát és kiszállítani az megrendelt árut.

a)     E-mail cím: Önnek szükséges megadnia az e-mail címét, hogy a rendelését visszaigazolhassuk, az raktáron esetleg nem lévő vagy külön beszerezhető termékről tájékoztassuk. Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor minden esetben erre továbbítjuk az Adatkezelő válaszát, értesítését a lebonyolítással kapcsolatban (például az átvétel időpontjára vonatkozóan).

b)    Postai elérhetőség: Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Az esetben, ha Pécs környéki lakos és a postaköltség viselése mellett kéri az áru továbbítását, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét.

c)     Telefonszám: Önnek nem szükséges, de célszerű megadnia a telefonszámát. Amennyiben megadja a telefonszámát, akkor az Adatkezelő a kiszállítás címének vagy időpontjának esetleges pontosítása érdekében telefonon keresztül is fel tudja venni Önnel a kapcsolatot.

d)    Feltöltött dokumentumok az Ön által kezdeményezett megrendelés adatai.

            10.3.     Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

10.4.     Az adatkezelés időtartama

Az adatmegőrzés időtartama a megrendelés alapján tett intézkedéstől függ. Például:

 • Az Adatkezelő a számlán szereplő személyes adatokat a NAV előtt ellenőrzésre nyitva álló, továbbá
 • az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg.
 • Az esetben, ha a megrendelés alapján nem történt teljesítés (pl. hiánycikk volt), akkor a személyes adatait 2 évig őrzi meg, ezt követően az adatokat törli.
 • Ha a megrendelés alapján szavatossági igény érvényesítésére eljárás indul, az ügyben keletkezett iratokat az Adatkezelő - az ügy lezárásától számított - 15 évig őrzi meg, ezt követően átad a Magyar Nemzeti Levéltárnak (a továbbiakban: Levéltár).

11) Az Online Megrendelés kiszállításához kapcsolódó adatkezelés

11.1.     A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az időpont egyeztetéshez, esetleges módosításhoz az alábbi adatok szükségesek (ezeket Önnek kötelező megadnia):

 • az Ön családi- és utóneve, (cégneve) a személyes adat az adatkezelés célja: az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges
 • az e-mail cím: az e-mail cím a Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartáshoz és az időpont egyeztetéséhez szükséges
 • a telefon/mobil telefonszám: amennyiben az Adatkezelő részéről felmerült ok miatt mégsem lenne megfelelő az időpont a Adatkezelő számára, akkor ezt telefonon keresztül jelezzük Önnek
 • Amennyiben reklamáció miatt megindult az eljárás, kérjük, tüntesse fel az ügyszámot a nyilatkozaton, mivel ebben az esetben tudjuk a panaszát azonosítani.

11.2.     Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

11.3.     Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az online időpont egyeztetéssel, kiszállítással kapcsolatban rögzített személyes adatokat 2 évig őrzi meg, kivéve a törzsvásárlók adatait, amelyekre a 4.4. pontban írtak vonatkoznak és a kapcsolatfelvételhez szükségesek.

12) Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

12.1.     Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

12.2.     Kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében közreműködőnek – így különösen a kiszállítás, postázás okán – vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhetnek az Adatkezelőtől személyes adatok továbbításra.

12.3.     Adatkezelő ugyanakkor ezen adattovábbítások során mindent megtesz annak érdekében, hogy az Igénybevevő személyes adataival visszaélés ne történhessen.

12.4.     Adatkezelő az Igénybevevő személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, jogszabályban meghatározott ideig. Adatkezelő az árura létrejött szerződés teljesítése céljából közreműködő igénybevételével történő kötelezettségei teljesítésén túl, az Igénybevevő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adja át az általa kezelt személyes adatokat.

12.5.     Ugyanakkor az Adatkezelő azt is kizárja, hogy marketingcélú felhasználás keretében harmadik felek ajánlatát juttassa el Igénybevevő részére.

12.6.     A regisztráció, illetve a www.pecsitea.hu szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat – eltérő rendelkezés hiányában – Adatkezelő semmilyen, az itt leírtaktól és az Igénybevevő által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.

12.7.     Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén (7634 Pécs, Fő u. 77.) található szerveren tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

 12.8.     Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

13) Az Igénybevevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai

13.1.     Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Adatkezelőtől, hogy a Adatkezelő tájékoztassa:

-       milyen személyes adatait,

-       milyen jogalapon,

-       milyen adatkezelési cél miatt,

-       milyen forrásból,

-       mennyi ideig kezeli,

-       az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

13.2.     A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

13.3.     A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

13.4.     A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a megrendelését az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezet Adatkezelői vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a megrendelését az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben az Adatkezelő vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön megrendelését), ezt követően törli az adatokat.

13.5.     A tiltakozáshoz való jog

Ön az Adatkezelő cég 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha az Ön szerint kizárólag az Adatkezelő jogi kötelezettségének a teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó megrendelését – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

14) Az adatvédelmi nyilvántartásról az 2011. évi CXII. törvény 65-68. §-ai rendelkeznek.

14.1.     Nem kell bejelenteni a nyilvántartási rendszerbe:

a)             az olyan adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban lévő személyek adataira vonatkozik, ha

 • az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel, - az adatkezelés célja az érintett számára ismert, - a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,
 • az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel,
 • az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből (ide nem értve az adatfeldolgozónak történő adatátadást),

·       az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.

b)             a web áruház/honlap üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelést,

 • amennyiben az a) pontban felsorolt ügyfélkapcsolat feltételei fennállnak, és
 • nem valósul meg az érintetteknek történő hírlevél küldés[2], a web áruház/honlap működtetését nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.

14.2.     Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatok

-           az adatkezelő kezeléséből kikerülnek, vagy

-           azokat az eredetitől eltérő célra is felhasználják, az adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba be kell jelenteni.

15) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

15.1.        Panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Weboldal: naih.hu

15.1.1.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a NAIH a korábbi adatvédelmi feladatkörökön túlmenően a bírságolási jogot is magába foglaló hatósági jogkörrel is rendelkezik.

15.1.2.    A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

15.1.3.    Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel …. ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

15.2.        Bírósági eljárás kezdeményezése

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az alperes, vagy – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Pécs, 2017. április 1.

 

[1] Amennyiben a hírlevél szolgáltatás direkt marketing célra is irányul, úgy e tevékenység nem esik az Infotv. 65. § (3) bekezdés kivételi szabályainak hatálya alá és ebben az esetben kérelmezni szükséges az adatkezelés nyilvántartásba vételét.

[2] Online hírlevél szolgáltatás esetén (például értesítés árleszállításokról, akciókról, új termékekről) a reklámcélú (direkt marketing) küldemények küldésére vonatkozó szabályokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) tartalmazza.